Mijn honden

Wetterleger’s Hauke Fos

Jeppe

Foske

Wiep fan ‘e Wetterkrite

Frida fan ‘e Weiwiske (2005-2018)

Rozebottel’s Fenne (2003-2011)